0 ks 0.00 €


Vymedzenie pojmov:

 

 1. Predávajúci – ISOMETALL s.r.o. prevádzkovateľ internetového obchodu www.isometall.sk (E-shop).
 2. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.isometall.sk
 4. Objednávka - kúpna zmluva (faktúra) na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
 5. Naša adresa – ISOMETALL, s. r. o., Pod Kicorou 61, 05907, Lendak, Slovensko.

 

 

Objednávka:

 

 1. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.isometall.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 2. Každá objednávka zákazníkovi môže byť pred odoslaním telefonicky overovaná.

 

 

Storno objednávky:

 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru a to e-mailom na adresu: info@isometall.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky. V prípade storna objednávky uvedeného v bode 1. tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 3. V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

 

 

Zľavy k objednávke:

 

 1. Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu:V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.
  1. Kupujúci musí byť registrovaným užívateľom E-shopu.
  2. Kupujúci požiadal telefonicky, alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty.
  3. Kupujúci použije na nákup Zľavnený kupón.
  4. Každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť.
  5. Zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup.

 

 

Darčekový kupón:

 

 1. Darčekový kupón, ďalej len "Darček" na našom e-shope môže kupujúci využiť na zníženie nákupnej ceny. 
 2. Platnosť Darčeka je v  trvaní 12 mesiacov od dátumu záväznej objednávky.
 3. Darček na nákup môže využiť ktokoľvek, nie len kupujúci.
 4. V prípade že hodnota Darčeka je väčšia ako objednaný tovar, rozdiel v cene sa kupujúcemu nevracia.
 5. Objednávku s využitím Darčeka je možné realizovať iba ako registrujúci užívateľ e-shopu.
 6. V procese webovej objednávky po aktivácii kupónu je potrebné objednávku dokončiť, v opačnom prípade darček stráca hodnotu a nie je možné ho použiť druhý krát.
 7. V momente keď kupujúci preberie Darček od kuriérskej spoločnosti, predajca nezodpovedá za prípadné zneužitie, stratu, zničenie alebo nezákonné odcudzenie. V tomto bode predajca nie je povinný kupujúcemu vytvoriť náhradný Darček.

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky: Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@isometall.sk, alebo poštou na našu adresu, spolu s tovarom, kópiou faktúry, podpisom a číslom účtu pre vrátenie peňazí.Tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, prípadne tovar donesie osobne na našu adresu.
 2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar bez poplatku za dopravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu.

 

 

Dodacie podmienky:

 

 1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
 2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie.

 

 

Poplatky za prepravu a balné:

 

 1. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.
 2. Spôsob platby: Tovar môžete platiť osobne na našej adrese, na dobierku, a prevodom na základe predfaktúry.
 3. Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našom telefónnom čísle alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.
 4. Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.
 5. Pri objednávke nad 50 kg je možné stanoviť cenu prepravy individuálne.

 

 

Záruka, reklamácie a servis:

 

 1. Prípadné poškodenie zemného vrutu pri montáži riešime výmenou kus za kus, bez dodatočných nákladov pre kupujúceho.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 5. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne so záručným listom a stručným popisom závady.
 6. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 7. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou (nie na dobierku), na adresu spoločnosti, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Adresa spoločnosti: ISOMETALL, s. r. o., Pod Kicorou 61, 05907, Lendak, Slovensko. Reklamovaný výrobok prevezmeme na adrese spoločnosti aj osobne.
  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

 

 1. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 2. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 

Postup reklamácie:

 

 1. Pošlite prosím e-mail na našu adresu info@isometall.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt (prípadne uveďte Vaše prihlasovacie meno) na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

 

 

Zmluvná pokuta:

 

 1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 50 € v prípade, ak kupujúci opakovane nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.
 2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru, s 5 dňovou splatnosťou na 50 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
 3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
 4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku www.e-dlznici.sk.
 5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí, aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky www.e-dlznici.sk v čo najkratšom čase odstránený.
 6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 50 € v prípade, že si dobierkovú zásielku opakovane nepreberie.

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia:

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 102/2014 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
 3. V prípade potreby akýchkoľvek informácií, nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 V Lendaku, 09.11.2015

 VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH